תקנון האתר

במידה ואתם זקוקים למידע נוסף או עזרה, אנא צרו איתנו קשר במייל, שלחו הודעה בעמוד צור קשר, או התקשרו אלינו (03-6035076) ונשמח לעזור!

מבוא


 1. אתר RICO-BRAND.COM (להלן: “האתר”) הינו אתר אינטרנט בבעלות חברת ריקו ברנד בע”מ (להלן:”החברה”). החברה מנהלת את האתר, במסגרתו מופעלת חנות וירטואלית לציבור הגולשים בישראל. כל שימוש ו/או גלישה ו/או רכישה באתר ייעשו אך ורק על פי ההוראות המפורטות בתקנון זה ובמקומות אחרים באתר.
 2. כל האמור בתקנון זה מתייחס ומופנה לשני המגדרים, נקבה וזכר, וככל שנכתב בלשון זכר או נקבה, נכתב כך מטעמי נוחות בלבד.
 3. השימוש באתר יעשה על ידי כל גולש, בין שהוא משתמש רשום ובין אם לאו, בכפוף לתנאי השימוש של האתר , כפי שנקבעו בתקנון זה (להלן: “התנאים”). אנא קראו את התקנון בעיון רב, שכן השימוש באתר מהווה הסכמתכם לכלל האמור בו. כמו כן התקנון יחול על כל שימוש שיעשה על ידכם באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינכם ובין החברה, לרבות כל מי מטעמה.
 4. פרשנות


 5. פרשנות מונחים בתקנון:
   4.1 המונח “החברה” כולל את החברה, מנהליה, עובדיה, שלוחיה מנהלי האתר, מפעיליו, עובדיו, וכל אדם אחר המשתתף במישרין או בעקיפין בהפעלת האתר ושלוחיהם.
   4.2 הגדרות נוספות יפורטו ביתר הסעיפים.
   4.3 האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך.
   4.4 האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך.
 6. כותרות הסעיפים הינן לנוחות הצדדים ולא יעשה בהן שימוש לשם פרשנות ההסכם ותניותיו.
 7. שינויים ועדכונים


 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את התקנון ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ועל ציבור הגולשים להתעדכן עצמאית בשינויים אלה, בפרט לפני כל רכישה באתר.
 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר, מבנהו, עיצובו ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה נגד החברה, בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.
 10. באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראליים ו/או זרים; החברה אינה אחראית לשירותים באתרים אחרים מכל בחינה שהיא וגם לא על כל פגיעה ברגשות המשתמשים. הימצאות הקישור באתר אינה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש.
 11. קניין רוחני


 12. זכויות היוצרים באתר וכל הרכיבים בו, לרבות שם האתר, התוכנות והמידע המאוחסן בו, תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, סימני המסחר, העיצוב, הטקסטים, הסמלים, התמונות וכל מידע אחר שייכים לחברה או לצדדים שלישיים, כגון יצרנים, אשר אחסנו את המידע בו וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו. חל איסור לעשות כל שימוש ברכיבים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, תרגום, יצירה נגזרת, העמדה לרשות הציבור, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהחברה, מראש ובכתב.
 13. אסור לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
 14. אסור להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, ללא קבלת הסכמת החברה, מראש ובכתב. בכלל זה אסור לאסוף נתונים מן האתר באמצעות מנועי עכביש או תוכנות אחרות, ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
 15. אסור להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה. אולם, מותר לקשר לעמודים המצויים בתוכו ולשתפם ברשתות חברתיות.
 16. אסור להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונה מזה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.
 17. שימוש באתר


 18. כל המשתמש באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר, לרבות לכללי השימוש באתר, קרא, הבין ומקבל אותו במלואו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או מפעיליו על פי הקנון.
 19. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או רכישה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר, או בכל תוכן המופיע באתר.
 20. כל אדם ו/או תאגיד רשאי לבצע רכישה באתר בהתקיים במצטבר, כל אחד מהתנאים המפורטים להלן:
   16.1 המבצע פעולה באתר הינו תושב ישראל שגילו מעל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה, או תאגיד המאוגד כדין בישראל.
   16.2 המבצע פעולה באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף, השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי פועלות בישראל ואשר הונפק בישראל, או בעל חשבון פעיל באתר העברת התשלומים paypal.com או באפשרותו לבצע תשלום דרך מערכת סילקה אינטרנטית שאושרה במפורש מראש על ידי החברה, כדוגמת פלא-קארד.
   16.3 המבצע פעולה באתר הינו בעל שליטה על תא דואר אלקטרוני תקין, נגיש ופעיל באינטרנט.
   16.4 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר של משתמש באתר הוא אישור של חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב המשתמש באתר לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה עליה התחייב.
   16.5 המבצע פעולה באתר יציית להוראות תקנון זה במלואן ולהוראת כל דין במסגרת שימושו באתר.
   16.6 על אף כל האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לכל אדם ו/או תאגיד ו/או לכל קבוצה של בני אדם, את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר או לא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא חובה ליתן הנמקה ו/או הודעה מראש.
 21. רישום לאתר


 22. במסגרת ביצוע פעולות באתר יהיה על כל לקוח או על הפועל מטעמו או בשליחותו של לקוח, להקליד פרטים שונים כמצוין וכאמור לעיל, ומסירתם הינה תנאי לרכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר, אולם מסירתם אינה מחויבת על פי חוק. חובה על הלקוח למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן. החברה שומרת על זכותה לפעול לפי שיקול דעתה הבלעדי במקרה של הפרת התחייבות זו, לרבות בדרך של ביטול חד- צדדי של המנוי או הגבלתו ו/או ביטול המכירה ו/או הגשת דרישה ו/או תביעה לכל סעד משפטי שתראה לנכון. מילוי הפרטים מעיד על ההסכמה של הלקוח למסירתם.
 23. משתמש המבקש להירשם כמנוי יידרש, כחלק מתהליך הרישום, לבחור סיסמא ושם משתמש. חל איסור מוחלט לבחור או להשתמש בשם משתמש של אדם או תאגיד אחר באופן העלול להטעות או בכוונה להתחזות אליו. החברה שומרת לעצמה את הזכות, במסגרת שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר שם משתמש אשר הם סבורים כי הינו בלתי חוקי, לא הולם, עלול להטעות או פוגע.
 24. המשתמש יהיה אחראי לשמירת סודיות סיסמתו, ויישא באחריות לכל שימוש אשר ייעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. המשתמש לא ירשה העברת הסיסמה לצד ג’ או שימוש מקביל בסיסמה שלא במסגרת מכסת השימוש שהוגדרה לכל משתמש. (מכסת המשתמש היא אחד, כל עוד לא אישרה החברה אחרת, מראש ובכתב). באחריות המשתמש לדווח לאתר בדוא”ל על אודות כל שימוש או חשד לשימוש לא מאושר במנוי ועל כל הפרת אבטחה אשר ידועה לו כולל אובדן, גניבה, או הפצת סיסמא ללא אישור. החברה לא תישא באחריות לנזקים אשר ייגרמו במישרין או בעקיפין למשתמש, כתוצאה משימוש לא מאושר במנוי.
 25. הצהרות ואחריות החברה


 26. החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר או מרכישה באמצעותו, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא; החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו. כמו כן, הרוכש או כל מי שבא במקומו יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן הוסכם אחרת.
 27. החברה מציעה למכירה באמצעות האתר אך ורק מוצרים חדשים ותקינים. נתוני המוצרים אשר נמכרים באתר, ו/או ע”י החברה, הם כפי שנמסרו לחברה על ידי יצרני ו/או משווקי הפריטים והם באחריותם הבלעדית. החברה לא תהיה אחראית לתוכנם ונכונותם של נתונים אלה.
 28. אחריות החברה למוצרים הנמכרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח בלבד.
  1. 22.1 האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו עפ”י החוקים והתקנות להגנת הצרכן. כל המידע המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צד שלישי (להלן: “המידע”), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע מקצועי או המלצה לרכוש מוצר. לפני רכישת כל מוצר ו/או לפני כל שימוש במוצר שנרכש באתר, יש להתייעץ במומחה או בגורם מקצועי אחר. לפני השימוש הראשון במוצר, חובה לעיין בעלון הצרכן של המוצר ויש לפעול רק על – פי ההנחיות שבו. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעולה של המוצרים הנמכרים בו.
   22.2 החברה לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או הנובע משימוש במוצרים שלא בהתאם להוראות היצרן או בניגוד אליהן.
 29. החברה לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, נגיפי מחשב ורשת, וירוסים, תוכנות זדוניות, פגמים בתוכנה (“באגים”) נפילות ותקלות ברשתות החשמל, התקשורת, או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם.
 30. החברה לא תישא באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר.
 31. מכירה לצרכנים- ביטול עסקה ומדיניות החזרה


 32. כל האמור בסעיף זה יחול על מכירות ללקוח המוגדר כ”צרכן” כמשמעותו של מונח זה, בסעיף 1 לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981, (קרי: “צרכן” – מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי); הוראות סעיף זה לא יחול על לקוח סיטונאי ו/או כל לקוח שאינו “צרכן”, על לקוח כזה (להלן:”לקוח סיטונאי”) יחולו תנאיי המכירה הכלליים של החברה.
  1. 25.1 החברה תחליף כל מוצר פגום או שנמסר ללקוח שהוא “צרכן” או יחזירו את תמורתו, בהתאם לכל תנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:
    25.1.1 המוצר הוחזר תוך 14 יום.
    25.1.2 המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מזערי עד שנמצא פגום.
    25.1.3 המוצר יישלח באמצעות שליח לכתובת החברה: ריקו ברנד בע”מ, רח’ לבנדה 43, תל אביב.
    25.1.4 שמו ופרטיו המלאים של הלקוח ומספר ההזמנה או החשבונית יצורפו למוצר. הלקוח יתיר לחברה להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או היבואן של המוצר.
   25.2 במקרה של החזרת מוצר כאמור לעיל, החברה זכאית לחייב את הלקוח בסך של 100 ש”ח או ב 5% ממחיר המוצר, לפי הנמוך מבין השניים.

  מכירה סיטונאית


 33. על מכירה סיטונאית ו/או למי ש”לקוח סיטונאי”, יחולו הוראות סעיף זה.
  1. 26.1 כניסת משתמש למכירה סיטונאית ו/או “לקוח סיטונאי” תתבצע דרך קישור שהוקצה במיוחד לכך.
   26.2 כל מכירה סיטונאית ו/או ל”לקוח סיטונאי” כפופה לאישור מוקדם של החברה. על מכירה סיטונאית ו/או על מכירה ל”לקוח סיטונאי”, לא יחולו הוראות סעיף 25 לעיל (מכירה לצרכנים), אלא יחולו “תנאיי המכירה הכלליים של החברה”.

  תנאים נוספים


 34. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ.
 35. החברה רשאית להפסיק את התוקף של מבצעים בכל זמן, ללא הודעה מוקדמת.
 36. רישומי מחשב ועיבוד הנתונים של החברה, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.
 37. אם תחול טעות בהקלדה, בתיאור המוצר, בזמינותו במלאי, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל תוכן הקלדה אחר או העלאה לאתר, או בקבלת הנתונים מהלקוח, רשאית החברה לבטל את המכירה, מבלי שיהיה בכך כדי לחייבה בתשלום פיצוי לרוכש, אך החברה תהיה חייבת להודיע לו, לכתובת הדוא”ל שמסר לאתר, תוך שבעה ימי עסקים מיום מסירת ההזמנה לחברה, את דבר הביטול ואת הסיבות לביטול.
 38. שמירה על הפרטיות


 39. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך יתכנו מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 40. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
 41. המידע שיוזן לאתר, ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני מידי פעם בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. משתמש שאינו מסכים לקבלת דואר אלקטרוני כאמור, חייב לפנות בהודעה לכתובת הדא”ל של החברה לצורך מחיקת כתובתו ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור, או לעדכן את הגדרתו באתר, בהתאם.
 42. רכישה באתר ואספקת המוצרים


 43. הליך הרכישה באתר כולל את השלבים הבאים:
  1. 34.1 הרשמה לאתר.
   34.2 לחיצה על צלמית עגלת הקניות שליד הפריט המבוקש. (מספר הפריטים שנבחרו וסה”כ סכום הרכישה יופיעו בחלקו הימני של המסך. נתונים אלו ישמרו גם בעת כיבוי המחשב).
   34.3 עם סיום בחירת הפריטים, לחיצה על הקישור “לקופה” או על צלמית הקופה. שם ניתן לבחור כתובת למשלוח, סוג משלוח (שליח, או דואר רשום, או איסוף עצמי) וניתן להוסיף הערות. ניתן לרשום בעמוד מאובטח זה את פרטי כרטיס האשראי, או למסור אותם טלפונית.
   34.4 אספקת המוצרים תתבצע למען הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח.
   34.5  זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ – ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג)
   34.6  הספק לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו ו/או בעיה שנגרמה עקב חברת השליחויות עימה החברה עובדת בשיתוף פעולה.
   34.7   על הלקוח להודיע מיידית לספק אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, הספק יחזיר ללקוח את הכסף אותו שילם עבור אותו מוצר כפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים ווידוא נכונות התלונה ברישומי האתר .
   34.7. בזמן אספקת המוצר, רשאי הספק ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של המזמין/בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי/המזמין ו/או חתימתו על גבי ייפוי כח כתנאי למסירת המוצר .
   34.8. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”)
   34.9. ביטול ההזמנה יעשה מיום עשיית ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.
   ב.  בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר על חשבונו

  כללי הגלישה וזכויות היוצרים


 44. החברה תנהל במסגרת האתר, בלוג שיעסוק בנושאים רבים מעולם העיצוב, ויאפשרו השתתפות המשתמשים, על פי הכללים הבאים:
  1. 35.1 על הגלישה בבלוג חלים, כל לתנאיי תקנון זה, ובנוסף הכללים המפורטים בסעיף זה.
   35.2 כניסת המשתמש לבלוג הינה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
   35.3 כל משתמש יוכל להעלות תגוביות.
   35.4 משתמש המעלה תכנים בתגוביות, עושה זאת על אחריותו הבלעדית. החברה אינה אחראית לתגוביות שיתעוררו ו/או להתייחסויות שיתקבלו ו/או לשימוש כלשהו שיעשה ע”י משתמשים בתכנים.
   35.5 החברה אינה אחראית לתכנים, לדעות ולמידע המסחרי המועלים במסגרת התגוביות ע”י המשתמשים.
   35.6 המשתמש מתחייב שלא לרשום תגובית במטרה לפגוע באדם כלשהו ו/או במטרה לעודד פגיעה בזכויות אדם כלשהו ו/או הפרה של חוקי מדינת ישראל.
   35.7 המשתמש מתחייב שלא לעבור על חוקי מדינת ישראל ו/או לא לעודד עבירה על חוקי מדינת ישראל במסגרת התגוביות.
   35.8 השתמש מתחייב שלא להציף את הבלוג בתגוביות מתוך מטרה לעורר סערת תגוביות של משתמשים אחרים, מתוך מטרה לקדם מוצר או שירות או לעודד משתמשים להימנע מלקנות מוצר או שירות, או לקדם אתר מתחרה או לפגוע בענייני החברה בדרך אחרת.
   35.9 המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המועלים על ידו במסגרת התגוביות, וכי אם ויפר זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים מכל סוג שהוא, הוא מייפה את כוחה של החברה להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אל המשתמש כל תביעה בנושא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לה, לרבות הוצאות משפטיות.
   35.10 זכויות היוצרים על התכנים שהועלו במסגרת הבלוג הן של החברה או של צדדים שלישיים, ואין להעתיק תכנים אלה ללא קבלת רשותם של בעלי הזכויות לכך.
   35.11 החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל ו/או לשלול, לתקופה מוגדרת ו/או בלתי מוגדרת את הרשות שניתנה למשתמש, להגיב תגוביות בבלוג, וזאת אף ללא התראה מראש וללא נימוקים, אם לפי שיקול דעתה הבלעדי, יש בתגובית או בתגוביות המשתמש חשד לפגיעה בחוקי מדינת ישראל ו/או ברגשות הציבור ו/או בזכויות צדדים שלישיים ו/או בעניינים המסחריים או האחרים של החברה.
 45. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע בכל עת שימוש באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, על ידי כל משתמש, עקב שימוש לא ראוי באתר לרבות שימוש בלתי חוקי, שימוש המפריע את שימושם של אחרים, פרסום והפצת תוכן מסחרי, פוגע או עלול לפגוע בצדדים שלישיים ו/או בחברה, בלתי מוסרי, או עקב שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי שימוש אלו ו/ או כל דין (“תוכן פסול”).
 46. הדין החל ומקום השיפוט


 47. על תקנון זה ועל כל עניין הקשור בשימוש באתר זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב. במקרה של מחלוקת – מקום השיפוט יהיה בעיר תל אביב – יפו בלבד.
 48. יצירת קשר


 49. לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות של החברה בטלפון 03-6035076 או בדואר אלקטרוני. לדף צור קשר.